+995 558 11 60 64

juniortrainings@gmail.com

ბიზნესის უნარ-ჩვევები/დაწყებით კლასთან მუშაობა ნაწილი I

ბიზნესის უნარ-ჩვევები/დაწყებით კლასთან მუშაობა ნაწილი II

ბიზნესის უნარ-ჩვევები/მრავალფეროვან კლასთან მუშაობა ნაწილი I

ბიზნესის უნარ-ჩვევები/მრავალფეროვან კლასთან მუშაობა ნაწილი II

ბიზნესის უნარ-ჩვევები/ლოგისტიკა