+995 558 11 60 64

jag@jag.ge

საზაფხულო სკოლა 6-დან 11 წლამდე ახალგაზრდებისთვის

ღირებულება 150

ჩვენს ტრენინგ ცენტრში იწყება ყველაზე სახალისო, ყველაზე ენერგიული, ყველაზე შემოქმედებითი და ყველაზე შემეცნებითი საზაფხულო სკოლა!!!

საზაფხულო სკოლა 6-დან 11 წლამდე ახალგაზრდებისთვის გთავაზობთ 3 პროგრამის (ჩვენ თვითონ, ჩვენი ოჯახი, ჩვენი საზოგადოება) ინტენსიურ კურსს.

"ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო" აწარმოებს ახალგაზრდების მიღებას 123 ქვეყანაში აღიარებულ პროგრამებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ კურსის ბოლოს გაიცემა საერთაშორისო დონის სერთიფიკატი.

საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ახალგაზრდები შეძლებენ გამოიმუშაონ: კრიტიკული აზროვნების, გადაწყვეტილების მიღების, პრობლემების გადაჭრის, ეფექტური კომუნიკაციის, ლიდერობის, გუნდური მუშაობის და დაგეგმვის უნარები.

ტრენინგები დაიწყება 1 ივლისს.
ტრენინგის ღირებულება: 150 ლარი
ხანგრძლივობა: 30 საათი (10 შეხვედრა)
ტრენინგების ადგილი: 
წერეთლის ფილიალი - სლავა მეტრეველის ქ., N1
დიდი დიღმის ფილიალი - მირიან მეფის ქ., N52 (თავისუფალი სკოლა)

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით : 558 11 60 64 ან 0322 38 36 76

 

ჩვენ თვითონ

პროგრამა "ჩვენ თვითონ" შექმნილია ახალგაზრდების აზროვნებაში პერსონალური ეკონომიკური კონცეფციების განვითარებისთვის. მასში მონაწილეობენ ტრენერის მიერ წარდგენილი მოთხრობების გმირები. პროგრამა ხორციელდება მრავალფეროვან აქტივობებზე დაყრდნობით.

 

პროგრამის მიზნები:

 • გაზარდოს ახალგაზრდის ცოდნა „პირადი ეკონომიკის“ სფეროში;
 • დაეხმაროს ახალგაზრდებს იმის გაცნობიერებაში, რომ ინდივიდები აკეთებენ არჩევანს;
 • გააცნოს ახალგაზრდებს ფული ისე, რომ ხაზი გაესვას მისი გამომუშავებისა და დაზოგვის ასპექტებს;
 • ასევე გაააზრებინოს მოსწავლეებს განათლების მნიშვნელობა მათი მომავლისათვის.

 

I თავი
თოკოს მოგზაურობა ფერმაში
 • პიროვნების როლის გააზრება;
 • ინდივიდუალური განსხვავებების დაფასება.
   
II თავი
ანანო და კარუსელი
 • ფულის არსის განსაზღვრა;
 • მონეტების, როგორც ფულის სახეობის, გაცნობა ;
 • სხვადასხვა მონეტების ერთმანეთისგან განსხვავება.
   
III თავი
სანდრომ ბოსტანი გააშენა
 • გააანალიზებენ ერთად მუშაობის მნიშვნელობას;
 • გაიგებენ, რომ, ფულისგარდა, სხვასახისანაზღაურებაცარსებობს.
   
IV თავი
მეგი საჩუქარს ყიდულობს
 • იმსჯელონ ფულის და ზოგვის მნიშვნელობაზე;
 • განსაზღვრონ, სად ინახავენ ადამიანები ფულს;
 • ისაუბრონ ფულის, დაზოგვისა და მოგროვების ხერხებზე;
 • დაასახელონ, რისთვისდაზოგავდნენფულს.
   
V თავი
საბა და ახალი სათამაშო მოედანი
 • აღმოაჩინონ სხვების სასარგებლოდ ფული ს გამოყენების გზები;
 • გაიგონ სამუშაოს ღირებულება;
 • დააფასონ ქველმოქმედების მნიშვნელობა.
   

 

ჩვენი ოჯახი 

ჩვენი ოჯახი - ეს არის ინტერდისციპლინური სასწავლო პროგრამა, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში სამეწარმეო აზროვნების და კომპეტენციების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და დასაქმებისთვის მზაობის უნარების განვითარება. მასში განხილულია შემდეგი კონცეფციები: ოჯახის წევრთა შრომითი წვლილი ოჯახის კეთილდღეობაში; ოჯახის საჭიროებები და სურვილები; ოჯახის მიერ საქონლისა და მომსახურების ყიდვის დაგეგმვა. 

 

პროგრამის მიზნები: 

პროგრამის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები შეძლებენ:

 • აღწერონ ოჯახებს შორის მსგავსებები და განსხვავებები;
 • მოახდინონ საჭიროებების და სურვილების კლასიფიკაცია;
 • აღწერონ სამუშაოები, რომლებსაც ადამიანები ასრულებენ;
 • გააანალიზონ საკუთარი უნარები, რათა განსაზღვრონ ოჯახში პირადი წვლილის შეტანის გზები;
 • დაადგინონ საქონელი და მომსახურება, რომელსაც ადგილობრივი ბიზნესები აწარმოებენ;
 • ახსნან მეწარმეობის ერთ-ერთი მახასიათებელი, კერძოდ, საჭიროებების ან/და სურვილების დაკმაყოფილება.

 

I თავი
ჩვენი ოჯახი
 • დაინახონ მსგავსებები და განსხვავებები ოჯახებს შორის;
 • გააცნობიერონ ოჯახის თითოეული წევრის მნიშვნელობა და წარმოიდგინონ ოჯახი, როგორც უბნის შემადგენელი ნაწილი.
   
 II თავი
ჩვენი ოჯახების საჭიროებები და სურვილები
 • განსაზღვრონ, რა არის საჭიროებები და რა – სურვილები;
 • აღწერონ განსხვავება საჭიროებებსა და სურვილებს შორის.
   
III თავი
კარგი სამუშაო!
 • განმარტონ ტერმინები: „სამუშაო“, „ბიზნესი“ და „მეწარმე“;
 • განსაზღვრონ, ვინ რა საქმეს აკეთებს;
 • გააანალიზონ საკუთარი უნარები და დასახონ გზები ოჯახის წევრების დასახმარებლად.
   
IV თავი  
ბიზნესი ჩვენს უბანში
 • რუკის სიმბოლოების გააზრებას;
 • სხვადასხვა ბიზნესის მიერ წარმოებული საქონლისა და მომსახურების იდენტიფიცირებას.
   
V თავი  
ჩვენი ახალი ბიზნესი
 • მოსწავლეები შეძლებენ, აღწერონ მეწარმეობის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი – საჭიროებების თუ სურვილების დაკმაყოფილება.
   

 

ჩვენი საზოგადოება

ჩვენი საზოგადოება - ეს არის ინტერდისციპლინური პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს დასაქმებისთვის მზაობის საერთაშორისო აკადემიური სტანდარტების მიღწევას, ხოლო მისი ინტერესის მეორადი სფეროებია: სოციალური კვლევები, ბიზნესი, ეკონომიკა, კითხვა, წერა და მათემატიკა. პროგრამა დაეხმარება ახალგაზრდებს გონივრული ფინანსური გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ცოდნისა და ეკონომიკური აზროვნების უნარების შეძენაში.

პრაქტიკული აქტივობებით პროგრამა „ჩვენი საზოგადოება“ ახალგაზრდებს აცნობს დასაქმებისთვის მზაობისა და მასთან გადამკვეთი სოციალური მეცნიერების ადრეულ, პირველი საფეხურების სასწავლო მიზნებს. ასევე, აჩვენებს, თუ როგორ სარგებლობენ მოქალაქეები საზოგადოების წარმატებით და როგორ შეაქვთ თავიანთი წვლილი ამ წარმატების საქმეში. ახალგაზრდებს განუვითარდებათ პროფესიის შეგრძნება და გააცნობიერებენ, რომ საზოგადოებისთვის ნებისმიერი სამუშაო სასარგებლოა.

პროგრამა ეხება ისეთ თემებს, როგორებიცაა: პროფესიები, პროდუქციის წარმოება, ინოვაცია, შემოსავლები, გადასახადები, მთავრობა, ფული, ბიზნესი და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი.

 

პროგრამის მიზნები:

პროგრამის გავლის შედეგად მოსწავლეები შეძლებენ:

 • დაახასიათონ საზოგადოება;
 • გაარჩიონ საზოგადოებაში არსებული პროფესიები და გააცნობიერონ თითოეული სამუშაოსთვის საჭირო სხვადასხვა უნარი;
 • გააცნობიერონ, როგორ ეხმარება საზოგადოებას კერძო და სახელმწიფო სამსახური;
 • ახსნან, თუ როგორ უწყობს ხელს საგადასახადო სისტემა სახელმწიფო მომსახურების მიწოდებას;
 • გაიაზრონ ხმის მიცემის პროცესი;
 • აღწერონ ფულის მიმოქცევა საზოგადოების ეკონომიკაში.

 

I თავი
ადამიანები ერთად მუშაობენ საზოგადოებაში
 • დაახასიათონ საზოგადოება;
 • აღწერონ, ადამიანებს როგორ შეაქვთ წვლილი საზოგადოებაში და როგორ სარგებლობენ საზოგადოებისგან;
 • გაარჩიონ საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა პროფესია და გააცნობიერონ ყოველი მათგანისთვის საჭირო უნარები.
   
 II თავი
ტკბილი დონატები
 • განმარტონ ტერმინები: „წარმოების პროცესი“, „პროდუქტი“, „საქონელი“ და „მომსახურება“
 • პროდუქციის წარმოების პროცესს ინოვაცია მოარგონ
 • ახსნან, რომ საზოგადოების წევრი ადამიანები ფულს გაწეული შრომის სანაცვლოდ იღებენ.
   
 III თავი
კერძო და საჯარო სამსახურები
 • განსაზღვრონ და ერთმანეთისგან განასხვაონ კერძო და საჯარო სამსახურები;
 • ახსნან, თუ როგორ ეხმარება გადასახადები საჯარო მომსახურების მიწოდებას.
   
 IV თავი
მოდი, მივცეთ ხმა!
 • პრაქტიკულად გაიარონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი;
 • გააცნობიერონ, რომ ხმის მიცემა არის მოქალაქის ქმედება და შეიტანონ წვლილი საზოგადოების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
   
 V თავი
საზოგადოებაში ფულის მიმოქცევა
 • გაარჩიონ ერთმანეთისგან მონეტის (ფულის ნიშნის) და ფულის ცნებები;
 • აღწერონ ფულის მიმოქცევის პროცესი საზოგადოების ეკონომიკაში.
   

 

 

 

ტრენინგზე რეგისტრაცია

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი