+995 558 11 60 64

juniortrainings@gmail.com

Career Success (17-დან 19 წლამდე)

ღირებულება 200

“Career Success” უზრუნველყოფს მოსწავლეებში იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რომლებიც საჭიროა სამუშაოს მიღებისა და შენარჩუნებისთვის ზრდად ინდუსტრიებში.

 

პროგრამა მოიცავს ძირითად თემებს, როგორებიცაა:

 • „4Cs “: კრიტიკული აზროვნება, კომუნიკაცია, კოლაბორაცია და კრეატიულობა,
 • ძლიერი „Soft Skills “,
 • სამუშაო პრიორიტეტები,
 • „STEM “
 • და სხვა ძირითადი ინდუსტრიები.

პერსონალური ბრენდინგი და სამუშაოს ძიების საშუალებები, რეზიუმე, სამოტივაციო წერილი, ინტერვიუ და ციფრული პროფილის შექმნა.

JA პროგრამები ასევე შეესაბამება საერთო სახელმწიფო სტანდარტებს, როგორც საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ისე ინგლისურსა და მათემატიკაში.

 

პროგრამის კონცეფცია:

 • კარიერული კლასტერები,
 • კარიერის დაგეგმვა,
 • კარიერისთვისმზადება,
 • კოლაბორაცია,
 • კომუნიკაცია,
 • კონფლიქტის მართვა,
 • კრიტიკული აზროვნება,
 • განათლება და გადამზადება,
 • დამსაქმებელთა მოლოდინი,
 • ზრდადი სამუშაო ადგილები,
 • მაღალი შედეგების მომტანი გუნდები,
 • ინტერესები,
 • აღწერა და შეკვეთა,
 • გასაუბრება,
 • სამუშაოს აღწერა,
 • სამუშაოს შენარჩუნება,
 • მეორადი არჩევანი,
 • პრობლემის გადაჭრის ტექნიკა,
 • საცალო ვაჭრობა,
 • “Soft Skills”
 • „STEM“-ი,
 • ტექნიკური უნარები,
 • „4Cs“,
 • სამუშაო პრიორიტეტები,
 • სამუშაოსთვის შესაფერისი უნარები

 

პროგრამა ავითარებს შემდეგ უნარებს:

 • ინფორმაციის ანალიზი,
 • კოლაბორაციული დისკუსიები,
 • კონფლიქტის გადაწყვეტა,
 • კომუნიკაცია,
 • კონკურენცია,
 • ინოვაცია და კრეატიულობა,
 • კრიტიკული აზროვნება,
 • გადაწყვეტილების მიღება,
 • ინსტრუქციების მიხედვით მოქმედება,
 • გამოცდილების მიხედვით პასუხების ფორმულირება,
 • მიზნის ჩამოყალიბება,
 • უნარ-ჩვევების იდენტიფიცირება,
 • ინტერპერსონალური უნარები,
 • ინფორმაციის ორგანიზება,
 • პრიორიტეტების განსაზღვრა,
 • პრობლემის გადაჭრა,
 • კვლევითი უნარ-ჩვევები,
 • როლური თამაშები,
 • თვითშეფასება,
 • დროის მართვა,
 • ურთიერთშეთანხმებით მუშაობა,
 • ჯგუფში მუშაობა

 

I თემა

კრიტიკული აზროვნება და კრეატიულობა

ახალგაზრდებიგაეცნობიან „4Cs” უნარ-ჩვევებს,  რომლებსაც დამსაქმებელი მოითხოვს დასაქმებულისაგან.

გამოიყენებენ კრიტიკული აზროვნების უნარებსა და კრეატიულობას, რათა რეალურ ცხოვრებაში სამუშაოსგან გამოწვეული პრობლემები გადაჭრან.

 

 

II თემა

კომუნიკაციისა და კონფლიქტების მართვის უნარები

ახალგაზრდებიკომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს გამოიყენებენ სამუშაოსგან გამოწვეული კონფლიქტის მოგვარებისთვის. ისინიმთავარ როლს ითამაშებენ კონფლიქტების მართვაში.  გამოავლენენ კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებს და ისწავლიან მათ მოგვარებასა და გადაწყვეტას.

 

 

III თემა

კოლაბორაცია  და კრეატიულობა

ახალგაზრდებიშეისწავლიან „4Cs” უნარებს GRPI-ს (მიზანი, როლი და პასუხისმგებლობა, პროცესები და ინტერპერსონალური ურთიერთობების უნარები) მოდელის მიხედვით, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც „გუნდური მუშაობის“  სახელით. ამ  მოდელში  ასახულია ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც ყალიბდება მუშაობის პროცესში  მაღალი შედეგების მომტან გუნდებში.

 

 

IV თემა

ძლიერი “Soft Skills”

ახალგაზრდებიგანიხილავენ“Soft Skills”, რომლის ქონასაც ხშირადმოითხოვენ დამსაქმებლები და ასევე შეაფასებენ საკუთარ უნარებს. გასაუბრებაზე ისინი პერსონალურგამოცდილებას გაუზიარებენ პოტენციურ დამსაქმებელს და გამოიყენებენ ამ უნარ-ჩვევებს მათთან კომუნიკაციის დროს.

 

 

V თემა

საკუთარისამუშაოს პრიორიტეტები

ახალგაზრდებიაღმოაჩენენ, რომ ადამიანები სიცოცხლის განმავლობაში რამდენჯერმე იცვლიან სამუშაო ადგილებს ან კარიერას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამისთვის მზადყოფნა და ადაპტირება მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, ისინიგანსაზღვრავენ თავიანთ პრიორიტეტებს, რომლებიც მათთვის მოწინავეა მუშაობის დაწყების დროს.

 

 

VI თემა

 

ვინ არის დამქირავებელი?

ახალგაზრდებიჯგუფურად  განიხილავენ იმ ფაქტორებს, რომლებიც საჭიროა კარიერის შესწავლისას: გადამზადებისა და განათლების მეშვეობით მიღებული ცოდნა; ინტერესები სხვადასხვა კარიერულ კლასტერებში; კონკრეტული ზრდადი სამუშაო ადგილები და მოთხოვნები, რომლებიც საჭიროა მათი გამომუშავებისთვის.

 

 

VII თემა

იცოდე შენი

პერსონალური ბრენდი                                                                                         

ახალგაზრდებიმუშაობენ გუნდში, რათა შეაფასონ კანდიდატების პერსონალური ბრენდები ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად, სამოტივაციო წერილების, რეზიუმეებისა და ციფრული პროფილების შედარების მეშვეობით.

 

 

ტრენინგის ღირებულება: 200 ლარი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 საათი (7 შეხვედრა)

ჩატარების ადგილი:

წერეთლის ფილიალი - ქ. თბილისი, სლავა მეტრეველის ქ., N1

დიდი დიღმის ფილიალი - ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქ., N52 (თავისუფალი სკოლა)

ცხელი ხაზი: 032 2 38 36 76 ან 558 11 60 64 

ტრენინგზე რეგისტრაცია

გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი